Cái Nét Phái Đẹp. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 12/03/2006.