Cái Nét Phái Đẹp. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 12/03/2006.

Cái Nét Phái Đẹp – Thích Nhật Từ
Đánh giá