Cánh cửa bại vong 01 – Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 21/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6561,Canh-cua-bai-vong-01-.tsph