Bài giảng “Câu A Di Đà Phật Nói Lên Điều Gì” do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 26/12/2015 (16/11/Ất Mùi)