Bài pháp thoại Câu Chuyện Khúc Gỗ Trôi Sông do Thầy Thích Thiện Thuận giảng trong khóa huân tu lần 26 tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Đồng Nai), ngày 15/11/2015

Đánh giá