Bài pháp âm Chú Tiểu Và Dạ Xoa do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu II (Long Thành, Đồng Nai) trong khóa huân tu lần thứ I năm 2014

Chú Tiểu Và Dạ Xoa – Thích Thiện Thuận
Đánh giá