Bài pháp thoại Chuyển Hóa do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo (Quận 3, HCM)

Chuyển Hóa – Thích Thiện Thuận
Đánh giá