Pháp thoại Con đường hướng đến an vui giải thoát do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 09/03/2019