Bài pháp âm Công Đức Ngũ Giới do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Qang, Đồng Nai trong ngày Khóa tu phật pháp

Công Đức Ngũ Giới – Thích Thiện Thuận
Đánh giá