Bài pháp âm Công Đức Ngũ Giới do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Qang, Đồng Nai trong ngày Khóa tu phật pháp

Đánh giá