Bài thuyết pháp Công Ơn Cha Mẹ do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Tân Long trong Khóa tu niệm phật một ngày an lạc