Bài thuyết pháp Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Lễ đài đón mừng phật đảng, Pl 2558, tỉnh Bình Dương

Đánh giá