Cứu Mình Giúp Người. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 07/09/2007.