Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 15/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-dao-phat-phap-mon-va-dao-phat-nguyen-chat-15122013-thich-nhat-tu/