Bài pháp thoại Đạo Phật do Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn, Úc Châu ngày Khóa tu phật thất một ngày an lạc

Đánh giá