Bài thuyết pháp Để Quên Một Người do Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Linh Quang (Tây Ninh), ngày 24-12-2017

Để Quên Một Người – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá