Bài pháp thoại Đến Chùa Tu Tập do Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Phúc, Tỉnh Hải Dương trong buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá