Bài pháp âm Điều Con Muốn Nói do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Vân trong ngày Khóa tu mùa hè

Điều Con Muốn Nói – Thích Thiện Thuận
Đánh giá