Bài pháp thoại Đổ Nghiệp do Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Khánh trong ngày khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá