Bài pháp thoại Đời Lữ Thứ do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong ngày khóa huân tu

Đời Lữ Thứ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá