Bài giảng Đời Người Ngắn Ngủi Vô Thường do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 04/01/2019