Bài pháp thoại Giải Trừ Khẩu Nghiệp do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bà Đa, Đà Nẵng trong Khóa tu 1 ngày niệm phật

Giải Trừ Khẩu Nghiệp – Thích Thiện Thuận

Giải Trừ Khẩu Nghiệp – Thích Thiện Thuận
Đánh giá