Bài pháp thoại Giải Trừ Khẩu Nghiệp do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bà Đa, Đà Nẵng trong Khóa tu 1 ngày niệm phật

Đánh giá