Bài pháp thoại “Giới Cấm Thủ” do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi

Giới Cấm Thủ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá