Bài pháp thoại Giữ Gìn Thân Nghiệp Với Tiêu Chuẩn 3 Không do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 19/04/2018

Giữ Gìn Thân Nghiệp Với Tiêu Chuẩn 3 Không – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá