Hằng thuận chúng sinh. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 04-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1801,Hang-thuan-chung-sinh-A.tsph

Hằng thuận chúng sinh – Thích Nhật Từ
Đánh giá