Hạnh Cúng Dường – Phần 1/2. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 19/03/2006.