Pháp thoại Hiệp Sĩ Đường Phố – Hành Hiệp Nghĩa Trượng do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ cầu siêu và cầu an cho các hiệp sĩ Sài Gòn tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2018