Bài pháp âm Hiếu Đạo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong buổi chia sẻ phật pháp

Hiếu Đạo – Thích Thiện Thuận
Đánh giá