Bài pháp thoại Hoạnh Tài Và Hoạnh Tử do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (HCM), ngày 24-09-2017

Hoạnh Tài Và Hoạnh Tử – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá