Bài thuyết pháp Khi Bị Tổn Thương do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Tp Hồ Chí Minh trong ngày khóa tu lần thứ 79