Bài thuyết pháp Kiến Tạo Già Lam do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tịnh xá Ngọc Định trong buổi chia sẻ phật pháp

Kiến Tạo Già Lam – Thích Thiện Thuận
Đánh giá