Bài thuyết pháp “Kiếp Lang Thang” do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Linh Quang Tịnh Xá, Tp Hồ CHí Minh ngày 5/29/2015