Bài pháp âm “Kinh Bách Dụ (câu 1 đến câu 4)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Trừng Thủy (Canada) ngày 02/11/2014 (10/09/Giáp Ngọ)