1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký Thứ Mười Hai

 Bấy giờ lại có tám vạn Hư Không Hành Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương;, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa và Khẩn Na La cúng dường đức Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng ở trong Phật pháp thân tâm yêu thích. Vì cúng dường Phật họ phát khởi tâm dũng mãnh. Vòng khắp ngoài thành Ca Tỳ La tám vạn sáu ngàn do tuần, chư Hư Không Hành Thiên ấy mưa lớn mạn đà la khắp mặt đất dày đến gối người. Họ cúng dường Phật nhiễu Phật ba vòng, nói kệ tán thán đức Phật rằng:”

 “Các căn tịch tĩnh mặt mỉm cười

 Cứu hộ tất cả các chúng sanh

 Thiện Thệ đầy đủ đại từ bi

 Nên làm Thế Tôn Thiên Nhơn Sư

 Như Lai đại chúng đều an trụ

 Ở trong Phật pháp và Niết bàn

 Đạo Sư hạnh trí Lưỡng Túc Tôn

 Chúng tôi đầu mặt nay đảnh lễ

 Như đêm rằm vầng trăng tròn sáng

 Người đời đều lạy trăng giữa sao

 Như vậy tất cả các thiên chúng

 Thấy Phật mặt cười đều đảnh lễ

 Chứa nhóm khối lớn vô lượng phước

 Cũng lãi thành tựu thân trí huệ

 Đầy đủ vô lượng oai đức lớn*

 Nên tôi đảnh lễ đấng cứu đời

 Núi công đức đầy đủ thập lực

 Tam đế vô úy lìa tam cấu

 Thành tựu mười tám phAp bất cộng

 Thấy rõ không nghi đấng Đạo Sư

 Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt

 Tám mươi tùy hảo sự trang nghiêm

 Tâm Phật thắng thượng như đế Tràng

 Nên tôi đảnh lễ đấng vô thượng

 Đã hay cứu cánh sức trì giới

 Thiên lực quyết định chẳng khuynh động

 Nắm cầm gươm trí huệ tối thượng

 Tối thắng dũng kiện hàng thiên ma

 Nơi sức trí huệ đến bờ kia

 Điều ngự Thanh Văn lòng không tiếc

 Tâm Phật tịch tĩnh khắp mười phương

 Độ thoát tất cả chúng Nhơn Thiên

 Thế Tôn lAé đấng Thiên Nhơn Sư

 Được pháp tịch diệt tối vô thượng

 Thưa vâng bạch Thế Tôn tôi nghuyện

 Cũng sẽ được pháp thắng diệu ấy

 Nguyện tôi cũng sẽ trong Nhơn Thiên

 Được các thế gian tìm mến thích

 Như đức Thế Tôn bằng không khác

 Biết rõ tâm thích muốn chúng sanh

 Nguyện tôi làm lợi cho thế gian

 Dùng tâm xót thương tâm đại bi

 Nguyện tôi đều độ thoát được những

 Chúng sanh đọa biển khổ sanh tử

 Nguyện tôi ở trong hang Thiên Nhơn

 Được làm Đại Đạo Sư vô thượng

 Tôi sẽ giải thoát cõi sanh tử

 Những chúng sanh bị trăm thứ khổ “.

 Đức Thế Tôn biết chúng Hư Không Hành Thiên có tâm tín nguyện sâu rộng nên liền mỉm cười.

 Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 ” Phật Mâu Ni chẳng phải không duyên

 Chiếu sáng ba cõi hiện mỉm cười

 Ngưỡng mong Thập Lực nói rõ cho

 Vì chúng sanh nào mà mỉm cười

 Thấy mặt tối Thắng của Như Lai

 Hiện tướng mỉm cười làm chúng mừng

 Tất cả đại chúng đều hoài nghi

 Xin Phật nói rõ nhơn duyên cười

 Xin Đại Đạo Sư mau nói rõ

 Nhơn duyên mỉm cười sự lợi ích

 Xin dứt trừ lưới nghi cho chúng

 Xin vua trong Sa Môn tuyên nói

 Ai làm cho Phật hiện mỉm cười

 Ai ở nơi Phật bày cúng dường

 Khiến ai đạt được đáy sanh tử

 Mong đức Thế Tôn trừ nghi cho

 Ai ở ngày nay động cung ma

 Khiến ma cuồng loạn lòng chẳng an

 Ai ở ngày khiến Thiên chúng

 Thảy đều vui mừng rất hớn hở

 Ngưỡng mong vì tôi mà tuyên nói

 Dứt trừ tất cả nghi cho đời

 Đại chúng nếu được nghe Phật nói

 Tất cả sẽ đều rất vui mừng “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng:

 ” Hôm nay Mã Thắng bạch hỏi Phật

 Việc thọ ký Hư Không Hành Thiên

 Ông hỏi nơi Phật lợi ích lớn

 Cho vô lượng Trời Người thế gian

 Nếu không hỏi nơi đức Thập Lực

 Chẳng được nghe nói lời thọ ký

 Nay ông bạch hỏi nơi Như Lai

 Làm lợi ích lớn cho thế gian

 Không Hành Thiên đây nơi đức Phật

 Dùng tâm mừng rỡ mà cúng dường

 Qua khỏi số kiếp a tăng kỳ

 Dứt ttrừ phiền não được làm Phật

 Từ nơi thân nầy mạng chung rồi

 Liền được sanh trời chỗ thù thắng

 Chỗ vô lượng ức chư Như Lai

 Đều dung hương hoa để cúng dường

 Ở chỗ chư Phật phát đạo tâm

 Cũng lại tăng tiến tâm Bồ đề

 Bởi nói vô lương nhơn thắng diệu

 Khen ngợi trí tự nhiên của Phật

 Chúng ấy sẽ ở đời vị lai

 Chỗ vô lượng vô biên chư Phật

 Dùng hương hoa tốt để cúng dường

 Cũng nói kệ hay để khen ngợi

 Chư Bồ Tát thân na la diên

 Cúng dường tán thán chư Phật rồi

 Ở đời Như Lai kiếp Hân Hỷ

 Được thành trí tối thắng vô thượng

 Phật ấy hiệu là Hoa Tràng Tôn

 Tiếng danh nghe khắp đều kính trọng

 Tám vạn chúng thiên thần Không Hành

 Đều đồng một kiếp được thành Phật

 Trong cõi Phật ấy không địa ngục

 Cũng không ngạ quỉ và súc sanh

 Cõi ấy cũng không loài Tu La

 Không có tất cả tám điều nạn

 Lúc tám vạn Hành Thiên thành Phật

 Cõi ấy tất cả nhơn dân

 Tất cả chúng sanh thọ vô lượng

 Quả báo như quả trời Đao Lợi

 Nước ấy chẳng nghe tên ác đạo

 Huống là có người tạo nghiệp ác

 Thuở ấy chúng sanh đều như pháp

 Tất cả đều là chúng điều phục

 Phật ấy độ người vô lượng ức

 Số ấy đông hơn cát sông Hằng

 Tuyên nói pháp vô y vô trước

 Thập Lực độ thoát các chúng sanh

 Phật ấy nhập đại Niết bàn rồi

 Xá lợi lưu bố xây bửu tháp

 Mỗi Mỗi Xá lợi của Phật ấy

 Trong ấy đều hiện thân tướng Phật

 Danh tiếng không hư các thân phần

 Vì chúng sanh ấy hiện thân biến

 Vô lượng ức số các chúng sanh

 Đều phát tâm vô thượng Bồ đề

 Đạo Sư trí phương tiện như vậy

 Thọ ký cho chúng Không Hành Thiên

 Tất cả đại chúng nghe thọ ký

 Thảy đều vui mừng rất hớn hở”