1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký Thứ Mười Bốn

 Bấy giờ có tám ức chư Thiên Đao Lợi, Thiên Đế Thích là tối thượng thủ thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên và Tứ Thiên Vương Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa phát tâm dũng mãnh cúng dưỡng Như Lai, liền hóa làm tám ức lầu gác thất bửu nhiều màu trang nghiêm đẹp lạ, nơi nơi giăng rũ những anh lạc xích châu, lưu ly, hỏa châu, tạp châu. Mỗi lầu gác đều có trăm cấp tràng môn trang nghiêm. Trong mỗi cấp đều có bốn lầu gác nhỏ trang sức cửa nẻo và tòa sư tử, tràng phan lo(ng trướng lọng màn đều bằng thất bửu. Có thiên đồng nữ xinh đẹp đệ nhứ t hầu nơi lầu gác và tòa sư tử, đánh những nhạc trời. Họ lại hóa làm tám ức xe ngựa thất bửu trang hoàng với những tràng phan lọng báu cõi trời và những âm nhạc trời. Khắp thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần, họ rải những hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ca ca la bà, ma ha ca ca la bà, ba lô sử ca, ma ha ba lô sử ca. Hoa được rải dày đến gối. Thiên Đế Thích lại hóa làm tám ức y la long tượng, mỗi tượng có tám ức đàu, mỗi đầu tượng đều có sáu ngà, trên mỗi ngà có bảy ao bông, trong mỗi ao có bảy bông sen đều có ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có bảy thiên nữ, mỗi thiên nữ có bảy thị nữ nhiều thứ trang nghiêm. Nơi khoảng cách lầu gác an trí long tượng, xe báu theo sau, cúng dường Như Lai những lầu gác ấy. Họ lại mua các thứ hương trời hoa trời hoa thất bửu để cúng dường Phật. Các tiên nữ ấy hoặc tấu âm nhạc, hoặc ca hoặc vũ, hoặc động chuyển thân tay rải hoa hương cúng dường. Họ lại hóa làm tám ức mã vương trang nghiêm nhiều thứ rồi ngồi lên và đem những vật báu cõi trời rải lên Phật. Lại có tám ức âm nhạc trời ở hư khong tự nhiên hòa tấu. Trên tám ức xe thất bửu, mỗi xe đều có một Hóa thiên nữ. Tám ức thiên nữ ấy hoặc ca, hoặc vũ, hoặc tấu nhạc, hoặc động chuyển thân tay rải hoa hương lên Phật cúng dường.

 Lúc ấy tám ức chư Thiên Đao Lợi nghĩ rằng các Hóa thiên nữ cúng dường Như Lai, tất cả các pháp cũng đều như hóa mà đức Như Lai đã từng giảng dạy. Họ biếyt các pháp như ảo hóa rồi, đối với tất cả pháp chă”ng còn hoài nghi. Họ nhiễu Phật ba vòng, đảnh lễ chưn Phật rồi đứng qua mọ-t phía. Họ biết các pháp như ảo rồi, cũng biết thân mình đồng là ảo hóa, biết những sự cúng dường Như Lai cũng là ảo hóa, pháp của Phật dạy cu’ng như vậy. Ở nơi ảo pháp được không nghi ngờ rồi họ nói kệ tán than đức Phật rằng:

 ” Những hóa nhơn nầy dâng cúng dường

 Tất cả mọi người cũng như vậy

 Đế Thích chư Thiên và các pháp

 Tất cả thảy đều như ảo hóa

 Như Lai Đạo Sư cũng như ảo

 Chúng Thanh Văn từ pháp hóa sanh

 Nơi lời Phật dạy đều không nghi

 Hiểu được thọ ký của Phật nói

 Pháp của Như Lai Thế Tôn nói

 Phàm phu ngu si chẳng hiểu được

 Pháp của Như Lai đã truyền dạy

 Tất cả thảy đều như ảo hóa

 Nếu hang học nhơn và vô học

 Chúng điều phục đệ tử của Phật

 Những người ấy cũng như ảo hóa

 Ở nơi pháp ấy tôi không nghi

 Nếu người ưa thích vắng yên lặng

 Riêng mình không não như kỳ lân

 Chúng ấy tất cả đều như ảo

 Ở nơi pháp ấy tôi không nghi

 Người hành Phật hạnh Bồ Tát hạnh

 Lợi ích chúng sanh chẳng phóng dật

 Họ là Bồ Tát con Như Lai

 Tất cả thảy đều như ảo hóa

 Thiện Thệ Đạo Sư tự nhiên trí

 Thập lực đại bi trí vô lượng

 Trí huệ tự tại Thế Gian Tôn

 Phật ấy như vậy cũng như ảo

 Như pháp Thế Tôn đã từng dạy

 Thanh lương tịch tĩnh vô sở y

 Pháp được Niết bàn và Niết bàn

 Tất cả thứ ấy cũng như ảo

 Thiện Thệ như pháp vô sở hữu

 Tất cả dường như tánh ảo hóa

 Nơi Phật pháp ấy và trí huệ

 Trong ấy chúng tôi đều không nghi

 Chúng tôi thường nguyện được như Phật

 Thấy tất cả pháp dường như ảo

 Chúng tôi đi trong cảnh giới Phật

 Nguyện được thành Phật khôngcó nghi”.

 Đức Thế Tôn biết tám ức tròi Đao Lợi thâm tâm tin ưa nên hiện mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật rằng:

 “Danh xưng vô tỉ đủ công đức

 Như Lai mỉm cười chẳng vô cớ

 Ngày nay Như Lai tại sao cười

 Ngưõng mong nói rõ trừ nghi cho

 Chúng thấy Như lai hiện mỉm cười

 Thấy rồi chúng đều có lòng nghi

 Ngưỡng mong trừ nghi cho chúng ấy

 Khiến chúng chớ ôm lấy lưới nghi

 Chúng chư Thiên kia đều mừng rỡ

 Tán than Như Lai và cúng dường

 Nay Vì ai mà Phật mỉm cười

 Xin Phật nói rõ cho chúng mừng

 Công đức thanh tịnh như trăng tròn

 Đấng đáng cúng dường xin nói rõ

 Lời Phật phán ra nếu họ nghe

 Chúng ấy mừng rỡ được thành Phật

 Chư Thiên đại chúng dự hội nầy

 Biét tất cả pháp dường như ảo

 Chư Thiên tu học không chướng ngại

 Ngưỡng mong Thập Lực nói sự ấy

 Tất cả đại chúng nếu trừ nghi

 Dùng lòng mừng vui tu thập đạo

 Khởi nguyện tăng thượng chẳng hạ liệt

 Chúng nghe liền phát tâm dũng mãnh ’’.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng:

 ” Mã Thắng nay ông hỏi Như Lai

 Khéo hạp thời cơ lợi ích lớn

 Phật biết chư Thiên mừng vui rồi

 Duyên cớ mỉm cười Phật sẽ nói

 Ông vì chư Thiên hỏi cớ cười

 379Dùng tâm thanh tịnh khéo lắng nghe

 Chư Thiên đại chúng dự hội nầy

 Biết tất cả pháp dường như ảo

 Vô lượng vô ngại tri kiến tri kiến huệ

 Đời sau lìa tối được làm Phật

 Quá khứ lưu chuyển trong sanh tử

 Đã cúng dường Phật như hằng sa

 Ở chỗ chư Phật luôn tu tập

 Tất cả các pháp dường như ảo

 Nay ở chỗ ta cũng dâng cúng

 Cũng như các pháp đồng ảo hóa

 Họ sâu tin ưa nơi Phật pháp

 Đời đương lai họ sẽ thành Phật

 Nơi Phật pháp này họ tu tập

 Không có hư mất không chướng ngại

 Chư Thiên cúng dường nơi ta rồi

 Lại biết các pháp dường như ảo

 Trong kiếp Lực Cân ở đòi sau

 Được thành tối thắng Vô Thượng Giác

 Chư Như Lai ấy đều đồng hiệu

 Là Nhơn Đà La Tràng Vương Phật

 Phật ấy tuyên dạy pháp như ảo

 Độ thoát vô lượng ức chúng sanh

 Vì thế các ông bỏ phóng dật

 Tu tất cả pháp dường như ảo

 Người chẳng phóng được ta độ

 Cho đủ Bồ đề phần pháp vậy

 Tinh tấn dường như cứu đầu cháy

 Mau cầu tịch diệt đại Bồ đề’’.