Kinh Đại Bát Niết Bàn

Dịch Giả: HT. Thích Trí Tịnh

Ðại Bát Niết Bàn là tên bộ kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn. Có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông. Kinh Ðại Bát Niết bàn của Nam Tông, được tìm thấy trong Kinh Trường Bộ, [Kinh Ðại Bát Niết Bàn, (Hệ Pali), Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1991]. Còn Kinh Ðại Bát Niết Bàn của Phật Giáo Bắc Tông bao gồm hai bản: (1) Phật Thuyết Phương Ðẳng Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Dharmaaksa (265-316), đời Tây Tấn dịch và (2) Ðại Bát Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hiển và Buddhabadhra đời Ðông Tấn (317-420) dịch. Bản Việt ngữ của Phật Giáo Bắc Tông do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ bản Hán văn, Tịnh Xá Minh Ðăng Quang, Hoa Kỳ tái Xuất Bản năm 1990, dầy 1500 trang gồm tất cả hai mươi chín phẩm (chương), được phân ra làm hai quyển, quyển 1 từ phẩm 1 đến phẩm thứ 21 và quyển hai từ phẩm 22 đến phẩm 29. 

Phẩm Tự04:12

Phẩm Thuần Đà04:12

Phẩm Ai Thán04:12

Phẩm Trường Thọ04:12

Phẩm Kim Cang Thân04:12

Phẩm Danh Tự Công Đức04:12

Phẩm Tứ Tướng04:12

Phẩm Tứ Tướng Tiếp Theo04:12

Phẩm Tứ Tướng Tiếp Theo04:12

Phẩm Tứ Ý04:12

Phẩm Tứ Ý Tiếp Theo04:12

Phẩm Tà Chánh04:12

Phẩm Tứ Đế04:12

Phẩm Tứ Đảo04:12

Phẩm Như Lai Tánh04:12

Phẩm Như Lai Tánh Tiếp Theo04:12

Phẩm Văn Tự04:12

Phẩm Điếu Dụ04:12

Phẩm Nguyệt Dụ04:12

Phẩm Bồ Tát04:12

Phẩm Bồ Tát Tiếp Theo04:12

Phẩm Đại Chúng Vấn04:12

Phẩm Đại Chúng Vấn Tiếp Theo04:12

Phẩm Hiện Bệnh04:12

Phẩm Thánh Hạnh04:12

Phẩm Thánh Hạnh A04:12

Phẩm Thánh Hạnh B04:12

Phẩm Thánh Hạnh C04:12

Phẩm Thánh Hạnh D04:12

Phẩm Phạm Hạnh

Phẩm Phạm Hạnh A

Phẩm Phạm Hạnh B

Phẩm Phạm Hạnh C

Phẩm Phạm Hạnh D

Phẩm Phạm Hạnh E

Phẩm Phạm Hạnh F

Phẩm Phạm Hạnh G

Phẩm Phạm Hạnh H

Phẩm Phạm Hạnh I

Phẩm Phạm Hạnh J

Phẩm Anh Nhị Hạnh

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát A

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát B

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát C

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát D

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát E

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát F

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát G

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát H

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát I

Phẩm Quang Minh Biến Chiều Cao Qúy Đức Vương Bồ Tát J

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát A

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát B

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát C

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát D

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát E

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát F

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát G

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát H

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát I

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát J

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát K

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát L

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát A

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát B

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát C

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát D

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát E

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát F

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát G

Phẩm Ca Diếp Bồ Tát H

Phẩm Kiều Trần Như A

Phẩm Kiều Trần Như B

Phẩm Kiều Trần Như C

Phẩm Kiều Trần Như D

Phẩm Di Giáo

Phẩm Ứng Tận Hường Nguyên

Phẩm Trà Tỳ

Phẩm Cúng Dường Xá Lợi