Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 4 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 04-12-2017

Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 4 – Thích Huệ Đăng
Đánh giá