Pháp thoại”Kinh Di Giáo Phần 11″ do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 22/08/2015 (09/07/Ất Mùi)