Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà

Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Làm Con Năm Người Mẹ

Kinh Làm Con Năm Người Mẹ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Phạm Thiên Trì Tâm Thưa Hỏi

Kinh Phạm Thiên Trì Tâm Thưa Hỏi

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Tâm Minh

Kinh Tâm Minh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Kinh Long Thí Bồ Tát Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bà Lão Lục Anh

Kinh Bà Lão Lục Anh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Bảy Người Nữ

Kinh Bảy Người Nữ

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Nữ Long Thí

Kinh Nữ Long Thí

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Phật Thuyết Kinh Nữ Kiên Cố

Hán dịch: Tùy Na Liên Đề Da Xá. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương

Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Phật Thuyết Kinh Chuyển Hữu

Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Phật Nói Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh

Kinh Nhân Duyên Đồng Tử Quang Minh

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Diệu Thiện
Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa

Kinh Trưởng Giả Cự Lực Hỏi Về Đại Thừa

Hán dịch: Tống Trí Kiết Tường Đẳng. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn