Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ (câu 224 đến 227)” được Đại Đức Thích Phước Tiến Giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 29-9-2015.

Download MP3

Đánh giá