Kinh Thập Thiện 08: Vượt qua thị phi, nói lời hữu ích – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu viện Quan Âm, ngày 26/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6750,Kinh-Thap-Thien-08-Vuot-qua-thi-phi-noi-loi-huu-ich.tsph