http://youtu.be/R4CvQ68IQ-0

Kinh Trung Bộ 097: Duyên nghiệp và động cơ – P2 – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Dhananjani 97 (Chùa Xá Lợi, 06-4-08). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,531,Kinh-Trung-Bo-097-Duyen-nghiep-va-dong-co.tsph

Kinh Trung Bộ 097: Duyên nghiệp và động cơ – P2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá