Bài pháp âm Kinh Tứ Thập Nhị Chương phần 8 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Kinh Tứ Thập Nhị Chương phần 8 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá