Bài pháp âm Lời Thề do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình, tịnh xá trung tâm trong Khóa tu phật học

Lời Thề – Thích Thiện Thuận
Đánh giá