Trang Chủ Danh mục Luật Ma Ha Tăng Kỳ

Danh mục: Luật Ma Ha Tăng Kỳ

Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 25

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 25 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BA. TỘI TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA.  Lại nữa, khi Phật an trú tại thành...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 24

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 24 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ HAI. 25/ Quan Viên. Khi Phật an trú tại vườn Trúc...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 23

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 23 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ NHẤT NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ NHẤT 1. THỂ THỨC...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 22

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 22 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA PHÁP CHÚNG HỌC. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ,...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 21

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ 21 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ MƯỜI CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 87. GIỚI: VÔ CỚ VU KHỐNG...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 20

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ hai mươi -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ CHÍN CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 71. GIỚI: NHẬN CÚNG DƯỜNG...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 19

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười chín -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ TÁM CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 57. GIỚI: CHE GIẤU TỘI...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 17

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười bảy -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ 6 CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 36. GIỚI: ĂN PHI THỜI. Khi Phật...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 18

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười tám -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BẢY CỦA 92 PHÁP ĐƠN ĐỀ. 44. GIỚI: BAO CHE NGƯỜI...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 15

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười lăm -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ TƯ, CHÍN MƯƠI HAI PHÁP ĐƠN ĐỀ. 17. GIỚI: CƯỠNG CHIẾM...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 16

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười sáu -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ NĂM CỦA CHÍN MƯƠI HAI PHÁP ĐƠN ĐỀ 31. GIỚI: ĂN...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 14

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười bốn -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BA CỦA PHÁP ĐƠN ĐỀ 8. GIỚI: NÓI TỘI NẶNG CỦA...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 13

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười ba -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ HAI CỦA CHÍN MƯƠI HAI PHÁP ĐƠN ĐỀ Khi Phật an...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 12

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười hai -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ NHẤT CỦA CHÍN MƯƠI HAI PHÁP ĐƠN ĐỀ 1. GIỚI: CỐ...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 10

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười -ooOoo- NÓI VỀ PHẦN HAI CỦA BA MƯƠI PHÁP NI-TÁT-KỲ BA-DẠ-ĐỀ 17. GIỚI: CẦM CỦA TIỀN VÀNG...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 11

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng Minh Quyển thứ mười một -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN BA CỦA BA MƯƠI PHÁP NI-TÁT-KÌ BA-DẠ-ĐỀ. (NGUYÊN VĂN GỌI PHẦN BỐN) 23....

Bài mới