Bài pháp âm “Mục Đích Đi Chùa Của Phật Tử” do TT Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 21/03/2016 tại Chùa Thiên Chánh

Đánh giá