Bài thuyết pháp Mục Kiền Liên Cứu Mẹ được Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại Tu Viện Giác Hải (Vạn Ninh – Khánh Hòa), ngày 03/07/2017