Bài pháp âm Mục Liên Cứu Mẹ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Định Quang trong khóa tu phật thất