Bài thuyết pháp Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại lớp tập huấn kỹ năng hoằng pháp ngày 4/17/2010

Đánh giá