Bài pháp thoại “Ngộ Thì Không Ngại (Vấn Đáp)” được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Quang Minh ngày 02/10/2016