Bài thuyết pháp Người Cao Quý do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Tam Bảo trong ngày khóa tu mùa hè

Người Cao Quý – Thích Thiện Thuận
Đánh giá