Pháp âm Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não do NS Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 08/07/2018